Privacy statement

Algemeen

Resto VanHarte is een goed doel dat zich inzet voor een leefbare gemeenschap door mensen met elkaar in verbinding te brengen, zodat zij samen kunnen koken en eten, en vooral zelf kunnen bijdragen aan die gemeenschap. Resto VanHarte doet dit door op locaties door het hele land op bepaalde  momenten in de week een buurtrestaurant in te richten. Onder leiding van professionals verzorgen vrijwilligers ten behoeve van de gasten een maaltijd in de door hen speciaal daarvoor tot restaurant omgebouwde (buurt)locatie. Resto VanHarte vraagt gasten, vrijwilligers en andere betrokkenen om persoonlijke gegevens en bewaart deze gegevens in (digitale) systemen. Uw privacy staat daarbij voor Resto VanHarte voorop!

Soort gegevens

Resto VanHarte vraagt en verwerkt van u als gast van een van onze Resto’s uw naam, geboortedatum, geslacht, contactgegevens en informatie over uw reservering. 

Als vrijwilliger bij een van onze Resto’s, vragen en verwerken we naast uw naam en contactgegevens, ook informatie om te kunnen beoordelen of en op welke manier wij van uw inzet gebruik kunnen make. Een Verklaring Omtrent Gedrag is een van de selectiecriteria om als vrijwilliger in een van onze teams te kunnen komen. Daarnaast bewaren wij van u als vrijwilliger een kopie van uw identiteitsbewijs en uw CV (voor de duur van de selectieprocedure) en een ondertekend vrijwilligersovereenkomst en reglement. 

Van medewerkers en ZZP-ers die als professional verbonden zijn aan Resto VanHarte, vragen en verwerken wij naam en contactgegevens, alsook een Verklaring Omtrent Gedrag. Daarnaast bewaren wij van u als medewerker of ZZP-er een kopie van uw identiteitsbewijs en uw CV. Om betalingen, loonbelasting e.d. te regelen vragen en verwerken wij uw bankgegevens en uw burger service nummer (BSN) of Btw nummer. Gedurende uw aanstelling bewaren wij verslagen van voortgangsgesprekken, beoordelingen contracten e.d. zoals dat gebruikelijk is in een relatie met ons als werkgever of opdrachtgever. Tot slot bewaren wij een ondertekend vrijwilligersovereenkomst en reglement.

Van sollicitanten (loondienst of ZZP) die als professional verbonden willen worden aan Resto VanHarte, vragen en verwerken wij de naam en contactgegevens . Een Verklaring Omtrent Gedrag is een van de selectiecriteria om als professional bij ons aan het werk te kunnen. Daarnaast bewaren wij van u als sollicitant, een kopie van uw identiteitsbewijs en uw CV. Tijdens de sollicitatieprocedure bewaren wij gesprekverslagen en documenten ter beoordeling van uw geschiktheid voor de functie. Als de sollicitatieprocedure helemaal afgesloten is, verwijderen wij uw gegevens binnen 4 maanden (tenzij anders overeengekomen).

Van (potentiele) sponsoren, donateurs en andere betrokkenen bewaren en verwerken wij de bedrijfsnaam, de naam van de contactpersoon, de gewenste contactgegevens en de betaalgegevens.

Doelen van de verwerking

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor een aantal doelen:

 • Het samen met vrijwilligers beheren en laten functioneren van de buurtrestaurants.
 • Het toegankelijk maken en beheren van het reserveringssysteem.
 • Het optimaal laten functioneren van de website en eventuele andere communicatiemiddelen.
 • Het werven van fondsen en sponsoren.
 • Het vormen van een community.
 • Het communiceren over Resto VanHarte.

Wie hebben inzage in uw gegevens (de persoonsgegevens)?

Medewerkers in vaste dienst (of daarmee gelijkgestelde ZZP-ers) van Resto VanHarte hebben toegang tot informatie in de systemen.

Derden die noodzakelijk zijn voor het functioneren van Resto VanHarte (bijvoorbeeld de accountant) krijgen toegang tot de gegevens die voor de uitvoering van hun taak noodzakelijk zijn. Met derden wordt door middel van een verwerkingsovereenkomst afgesproken waaraan zij moeten voldoen in het kader van de privacy rechten van onze gasten, vrijwilligers en professionals.

Gebruik van uw persoonsgegevens en privacy maatregelen

Zoals hiervoor aangegeven verwerkt Resto VanHarte uw persoonsgegevens. Aangezien bescherming van deze gegevens voor Resto VanHarte essentieel is behandelt Resto VanHarte deze persoonsgegevens zorgvuldig en verantwoord. Uw persoonsgegevens moeten bij Resto VanHarte veilig zijn. Onze medewerkers zijn derhalve aan strenge regels gebonden bij de behandeling van en omgang met uw persoonsgegevens. 

Resto VanHarte vraagt aan u als klant, vrijwilliger, professional of andere betrokkene om toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens. 

Resto VanHarte beschermt de privacy door:

 • de systemen waarin de gegevens worden opgeslagen te beveilig conform strenge normen; en 
 • door medewerkers continu te trainen in hun verantwoordelijkheid om gepast met de aan hen toevertrouwde gegevens om te gaan; en
 • door toegang tot persoonsgegevens te beperken tot een zo strikt mogelijk geroep medewerkers en tot alleen die gegevens die de medewerker voor zijn/haar taak nodig heeft.

Persoonsgegevens inzien, wijzigen en verbeteren

Resto VanHarte hecht er waarde aan dat uw persoonsgegevens correct zijn. U heeft het recht dit te controleren door deze gegevens in te zien, te wijzigen en aan te vullen en/of te verbeteren. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Resto VanHarte zal deze desgewenst aan u overdragen tenzij de wet anders bepaalt. Indien u dat wenst, zullen wij uw persoonsgegevens direct verwijderen voor zover dat niet strijdig is met Wet- en regelgeving. U heeft daarnaast het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden  

Resto VanHarte verstrekt, indien werkelijk nodig in het kader van onze doelen, uw persoonsgegevens aan derden. Resto VanHarte zorgt er voor dat met deze derden schriftelijke afspraken worden gemaakt die de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk waarborgen. 

Bewaartermijnen

 • Resto VanHarte volgt de bewaartermijnen die wettelijk zijn bepaald. 
 • Klantgegevens worden, indien geen wettelijke bewaartermijn van toepassing is, maximaal één jaar bewaard vanaf de laatste reservering.
 • Met vrijwilligers, medewerkers, ZZP-ers en andere betrokkenen worden bewaartermijnen overeengekomen indien dat nodig is.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Facebook en Twitter

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. 

Nieuwsbrief 

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws over onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt hier lezen voor welke doeleinden de cookies precies worden gebruikt. Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. 

Resto VanHarte is als volgt te bereiken: 

VanHarte Centrum Amsterdam

Bezoekadres
Gatwickstraat 1
1043 GK Amsterdam

Postadres
Postbus 67011
1060 JA Amsterdam
Telefoon: 020 303 3030
e-mail: info@restovanharte.nl

Contact

Liever telefonisch reserveren? Dat kan maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur (Geen extra kosten bovenop uw gebruikelijke belkosten)


phone 0900 900 3030 email info@restovanharte.nl